Burkina Faso

1

Amoxyveto-15, 100 mL.

Item No.P000165
2

Amoxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P000575
3

Amoxyveto-50 S, 100 g.

Item No.P000573
4

Amprolium-20 S, 1 kg.

Item No.P000605
5

Coliveto-4800, 1 kg.

Item No.P000660
6

Coliveto-4800, 100 g.

Item No.P000659
7

Diaziprim-48 S, 1 kg.

Item No.P000678
8

Diaziprim-48 S, 100 g.

Item No.P610196
9

Doxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P750064
10

Doxyveto-50 S, 100 g.

Item No.P000715
11

Enroveto-20, 1 L.

Item No.P000984
12

Enroveto-20, 100 mL.

Item No.P000963
13

Flumeq-50 S, 100 g.

Item No.P610503
14

Iverveto-1, 100 mL.

Item No.P000278
15

Iverveto-1, 50 mL.

Item No.P000263
16

Lincomycin-40 S, 1.5 kg.

Item No.P000788
17

Lincomycin-40 S, 150 g.

Item No.P000787
18

Oxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P000822
26 product(s) found

Burkina Faso

1

Amoxyveto-15, 100 mL.

Item No.P000165
2

Amoxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P000575
3

Amoxyveto-50 S, 100 g.

Item No.P000573
4

Amprolium-20 S, 1 kg.

Item No.P000605
5

Coliveto-4800, 1 kg.

Item No.P000660
6

Coliveto-4800, 100 g.

Item No.P000659
7

Diaziprim-48 S, 1 kg.

Item No.P000678
8

Diaziprim-48 S, 100 g.

Item No.P610196
9

Doxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P750064
10

Doxyveto-50 S, 100 g.

Item No.P000715
11

Enroveto-20, 1 L.

Item No.P000984
12

Enroveto-20, 100 mL.

Item No.P000963
13

Flumeq-50 S, 100 g.

Item No.P610503
14

Iverveto-1, 100 mL.

Item No.P000278
15

Iverveto-1, 50 mL.

Item No.P000263
16

Lincomycin-40 S, 1.5 kg.

Item No.P000788
17

Lincomycin-40 S, 150 g.

Item No.P000787
18

Oxyveto-50 S, 1 kg.

Item No.P000822